ALV online

Op zondag 29 november heeft er een Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden via een Zoom videoverbinding.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 maart 2019
 3. Verslag van de secretaris over het jaar 2019
 4. Verslag van de penningmeester over het jaar 2019
 5. Verslag van de kascommissie over 2019 en benoeming kascommissie 2020
 6. Goedkeuring jaarrekening en décharge van het bestuur over 2019
 7. Begroting 2020
 8. Vaststelling contributie 2021
 9. Virtuele uitreiking wisselbekers NRSV 2019, jaarkruizen en stalplaten
 10. Aftreden en (her)verkiezing bestuurders
 11. Bestuursvisie toekomst NRSV
 12. Promotie / Website NRSV
 13. Jaarprogramma NRSV 2020
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting